Privacybeleid

Bij Sound in Motion hechten we veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij Sound in Motion houden we ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wie verwerkt mijn gegevens en wie beschermt ze?

 

Als Sound in Motion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Je gegevens worden verwerkt door Daphne.

Welke persoonlijke gegevens worden er van mij verwerkt en waar worden deze voor gebruikt?
 • Verwerking van persoonsgegevens bij het reserveren voor groepslessen en invullen van (contact)formulieren.
  Wij verzamelen en bewaren de informatie die je ons verstrekt bij het stellen van een vraag of maken van een reservering, met als doel het reserveren van een plaats bij de activiteit of dienst, het bijhouden van een presentielijst en/of het beantwoorden van je vraag. De persoonsgegevens die we van je (kunnen) vragen/verzamelen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Eventuele overige en bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot je gezondheid
 • Verwerking van persoonsgegevens bij privé lessen, personal training en interesse als gastvrouw/heer.
  Wij verzamelen en bewaren de informatie die je ons verstrekt voor je informatie aanvraag voor gastvrouw/gastheer, een privé les en personal training om je de gevraagde dienst te kunnen verlenen. De persoonsgegevens die we van je (kunnen) vragen/verzamelen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Eventuele overige en bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot je gezondheid
Worden er (bijzondere) persoonsgegevens van kinderen verworven?

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bij Sound in Motion hebben we niet de intentie om via de website en/of dienst gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact op, zodat deze informatie verwijderd kan worden.

Wordt er gebruik gemaakt van cookies?

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan de website naar je computer wordt gestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat je in het verleden hebt gedaan. Sound in Motion gebruikt cookies voor de technische en analytische werking van de website, om je instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

Tevens kunnen we cookies gebruiken om tijdelijk informatie over een lopende reservering en eventuele foutmeldingen / bevestigingsmeldingen op te slaan bij het indienen of beheren van de activiteiten en locaties.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Sound in Motion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke gegevens verwerken derden van mij?

 

Persoonsgegevens bij Sound in Motion worden bewaard voor het optimaal verlenen van de service en zullen nooit verkocht worden aan derden voor marketing doeleinden.

Alleen indien dit nodig is, zullen ze verstrekt worden om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verder zullen wij de door jouw vertrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

 

Bij Sound in Motion nemen we de bescherming van je gegevens serieus en hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Sound in Motion (sound-in-motion.nl en pilatesbijdaphne.nl) maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Sound in Motion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Welke rechten heb ik als klant of deelnemer?

 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. We zullen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

 

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

 

Sound in Motion behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen.