Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Sound in Motion [1 juni 2020]

Artikel 1 | Begrippen

 

1. Deelnemer: diegene, een natuurlijk persoon, die gebruikmaakt van een dienst of activiteit van Sound in Motion.

2. Opdrachtgever: een rechtspersoon, bedrijf of organisatie die gebruik maakt van een dienst of activiteit van Sound in Motion.

3. Dienst of activiteit: persoonlijke fitnesstraining (of personal training), groepsfitnesstraining (of groepsles), privé les, coaching, cursus, workshop, het afnemen van examens en andere diensten of activiteiten die Sound in Motion aanbiedt.

4. Personal training (of persoonlijke fitnesstraining): de begeleiding bij fysieke oefeningen in een trainingssessie met een deelnemer die zich bij Sound in Motion aangemeld heeft voor personal training (of persoonlijke fitnesstraining).

5. Personal trainer (of persoonlijke fitnesstrainer): de natuurlijke persoon die in opdracht van Sound in Motion de diensten uitvoert voor zover het gaat om personal training (of persoonlijke fitnesstraining).

6. Groepsles (of groepsfitnesstraining): de begeleiding bij fysieke oefeningen in een trainingssessie 1) op locatie van de opdrachtgever met één of meerdere deelnemers die abonnee zijn van een opdrachtgever, of 2) met één of meerdere deelnemers op locatie via Sound in Motion ‘On Tour’.

7. Privé les: de begeleiding bij fysieke oefeningen in een trainingssessie met één of meerdere deelnemers op locatie -of locatie naar keuze- van een deelnemer.

8. Groepslesinstructeur (of groepsfitnesstrainer): de natuurlijke persoon die in opdracht van Sound in Motion de diensten uitvoert voor zover het gaat om groepslessen (of groepsfitnesstraining).

9. Trainer, Coach, Docent: een natuurlijke persoon die in opdracht van Sound in Motion de diensten uitvoert voor zover het gaat om een workshop, cursus of coaching.

10. Examinator: een natuurlijke persoon die in opdracht van Sound in Motion ingehuurd wordt om examens af te nemen.

11. Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de opdrachtgever of deelnemer en Sound in Motion overeenkomen dat Sound in Motion één of meerdere diensten of activiteiten zal verzorgen.

12. (Aanmeldings)formulier: formulier, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarmee een opdrachtgever of deelnemer zich aanmeldt voor één of meerdere diensten of activiteiten van Sound in Motion.

13. (Trainings)instructie, aanwijzing, aanbeveling: specifieke instructie, aanwijzing of aanbeveling aan de hand van de verkregen informatie van de deelnemer omtrent zijn of haar (mentale en/of fysieke) gezondheid, welzijn en/of trainingsverleden.

14. Sound in Motion ‘On Tour’: losse groepslessen, gegeven op (diverse) locatie(s), waar een deelnemer aan mee kan doen zonder daarvoor een abonnee te hoeven zijn.

15. Website: de website van Sound in Motion op sound-in-motion.nl en/of pilatesbijdaphne.nl

Artikel 2 | Toepasselijkheid van de voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer de deelnemer of opdrachtgever zich direct of indirect bij Sound in Motion heeft (aan)gemeld voor het inhuren van groepslesinstructeurs of personal trainers, het volgen van personal training, coaching, een cursus of een workshop, het verkrijgen van (trainings)instructie, aanwijzing en/of aanbeveling, het afnemen van examens, het volgen van groepslessen, privé lessen of het gebruikmaken van andere diensten of activiteiten van Sound in Motion.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanmeldings)formulieren, offerten, facturen, leveringen, documenten, berichten en op alle met Sound in Motion gesloten overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van een deelnemer of opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Sound in Motion schriftelijk zijn aanvaard.

4. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zal (zullen) worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepalingen(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat dienen beoordeeld te worden naar de aard en strekking van deze algemene voorwaarden.

6. Sound in Motion draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden aan de deelnemer elektronisch en op papier ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan, printen of opvragen van de Algemene Voorwaarden welke vervolgens kosteloos zullen worden toegestuurd.

7. Sound in Motion behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal hiervan kennisgeven op haar website gedurende een maand na wijziging. Indien de deelnemer of opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht gaan de overeenkomt beëindigen.

Artikel 3 | Dienst of activiteit

 

1. Opdrachtgever of deelnemer geeft mondeling, telefonisch, schriftelijk of via de website aan gebruik te willen maken van de dienst of activiteit en garandeert dat alle door hem/haar verstrekte informatie juist en volledig is.

2. Opdrachtgever of deelnemer kan, naar aanleiding van de door hem/haar verstrekte informatie, zonder opgaaf van reden worden geweigerd van gebruikmaking van de dienst of activiteit.

3. Van de opdrachtgever of deelnemer die de dienst of activiteit -betaald of kostenloos- aangaat of deelneemt, wordt verwacht op de hoogte te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

4. De personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach van Sound in Motion voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Deelnemer is daarom verplicht alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf aan de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de dienst of activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden zoals zwangerschap, blessures en ziekte en eventuele mentale condities.

5. Sound in Motion is geen medische organisatie en heeft geen artsen of andere medische experts in dienst. Deelnemers kunnen daarom door de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach van Sound in Motion uitgesloten worden van (verdere) deelname aan de dienst/activiteit vanwege medische bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de deelnemer of (indien van toepassing) de opdrachtgever waar de deelnemer abonnee van is.

6. Omdat alleen de deelnemer zijn/haar lichaam van binnen optimaal kan (aan)voelen en waarnemen, is en blijft deze zelf verantwoordelijk voor inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om de desbetreffende (oefeningen van de) dienst of activiteit te beoefenen. Deelname geschiedt altijd op eigen risico en verantwoording van de deelnemer. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en mentaal en fysiek in staat is om de instructies van de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel aan de training of een oefening daarvan verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens deel te nemen aan de dienst of activiteit of de desbetreffende oefening zijn/haar arts, fysiotherapeut of andere specialist te raadplegen.

7. Indien een deelnemer abonnee is van een opdrachtgever, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever om de deelnemer die aan zijn of haar fysieke gezondheid twijfelt dit vóór aanvang van de dienst of activiteit te laten melden bij de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach.

8. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij steed tijdig voor aanvang van de dienst of activiteit aanwezig is. Bij te laat verschijnen op de dienst of activiteit door de deelnemer, is het niet vanzelfsprekend dat de tijd (aansluitend) kan worden ingehaald.

9. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze zich zal houden aan de, zo nodig, door de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach van Sound in Motion te geven hygiëne, kleding – en schoeisel instructie, aanwijzing en aanbeveling.

10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sound in Motion het recht om naar eigen inzicht derden in te schakelen en werkzaamheden te laten verrichten door derden, op andere locaties of andere tijdstippen. Sound in Motion is te allen tijde bevoegd om elke willekeurige personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach in te schakelen voor de uitvoering van de diensten en op ieder moment een personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach te vervangen.

11. Bij Sound in Motion rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de dienst/activiteit. De inhoud hiervan en het aantal deelnemers van de personal training wordt daarom door de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach bepaald.

12. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de (trainings)instructies, aanwijzingen en aanbevelingen van de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach opvolgt en niet op eigen initiatief (zonder overleg met de personal trainer van Sound in Motion) verkregen trainingsoefeningen aanvult of verandert. (Sound in Motion kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van (trainings)instructies, aanwijzingen en aanbevelingen of het op eigen initiatief aanvullen of wijzingen van trainingsschema’s).

13. (De personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach van) Sound in Motion voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Sound in Motion niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

14. Gezien de veiligheid van alle deelnemers mag de dienst of activiteit of een onderdeel hiervan, zonder voorafgaande toestemming van Sound in Motion, niet worden gevolgd door andere deelnemers dan degene die zich bij Sound in Motion heeft aangemeld voor die desbetreffende dienst of activiteit.

15. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de dienst of activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, of die op onverantwoorde wijze omgaat met de (trainings)materialen, natuur of milieu, kan door (de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach van) Sound in Motion van (verdere) deelname aan de dienst of activiteit worden uitgesloten. Sound in Motion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hieruit voortvloeiende kosten. Deze zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of (indien van toepassing) de opdrachtgever waar de deelnemer abonnee van is.

15. Door de deelnemer toegebrachte schade aan (trainings)materialen zijn voor rekening van de deelnemer of (indien van toepassing) de opdrachtgever waar de deelnemer abonnee van is.

16. De eventuele abonnementskosten of kosten voor een toegangskaart van een fitnesscentrum zijn niet inbegrepen bij de dienst of activiteit.

17. Om privacy te waarborgen is het niet toegestaan om tijdens de dienst of activiteit (film)opnamen te maken van de deelnemer(s) en/of personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende deelnemer(s) en/of personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach.

Artikel 4 | Aansprakelijkheid

 

1. Voor elke door Sound in Motion aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningverplichting. Sound in Motion kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

2. Sound in Motion is geen medische organisatie en heeft geen artsen of andere medische experts in dienst. De door (de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, coach, docent, examinator van) Sound in Motion verstrekte informatie mag uitdrukkelijk niet opgevat worden als (vervanging van) medische adviezen, diagnoses of behandelingen gegeven door een arts, fysiotherapeut of specialist. De deelnemer blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheidstoestand. Bij twijfel verplicht de opdrachtgever de deelnemer, of de deelnemer zich, ertoe alvorens deel te nemen aan de dienst/activiteit zijn/haar arts, fysiotherapeut, specialist of andere behandelaar te raadplegen.

3. Omdat alleen de deelnemer zijn/haar lichaam van binnen optimaal kan (aan)voelen en waarnemen, is en blijft deze zelf verantwoordelijk voor inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om de desbetreffende dienst/activiteit te ondergaan of bij te wonen. Deelname geschiedt altijd op eigen risico en verantwoording van de deelnemer. Bij twijfel aan de training of een oefening daarvan verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens deel te nemen aan (een onderdeel van) de dienst/activiteit zijn/haar arts, fysiotherapeut of andere specialist te raadplegen. Sound in Motion is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor lichamelijk letsel of overlijden.

4. Sound in Motion kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die ontstaan is, wanneer de personal trainer, groepslesinstructeur, trainer, docent of coach vóór aanvang van de dienst of activiteit niet op de hoogte geweest was van relevante informatie met betrekking tot het welzijn en gezondheid van de deelnemer.

5. Sound in Motion is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing van (persoonlijke) eigendommen.

6. Sound in Motion is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het (aanmeldings) of reserveringsformulier.

7. Sound in Motion is niet aansprakelijk voor de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer of als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de groepslesinstructeur, coach, trainer, docent, examinator of personal trainer gegeven (trainings)instructies, aanwijzingen en/of aanbevelingen.

8. De deelnemer of opdrachtgever is jegens Sound in Motion aansprakelijk wanneer Sound in Motion op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer, docent, coach, trainer, examinator of groepslesinstructeur gegeven (trainings)instructies, aanwijzingen en /of –aanbevelingen.

Artikel 5 | Ontbinding, annulering, afmelding en overmacht

 

1. Sound in Motion is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer of opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. In dit geval zijn alle vorderingen van Sound in Motion op deelnemer of opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar van schadevergoeding. (Gedeeltelijke) restitutie van vooruitbetaling vindt in dit geval nimmer plaats.

2. In het geval een personal trainer, docent, coach, trainer, examinator of groepslesinstructeur van Sound in Motion wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, agressie, geweld of discriminatie is Sound in Motion zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zijn alle vorderingen van schadevergoeding van Sound in Motion op deelnemer of opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. (Gedeeltelijke) restitutie van vooruitbetaling vindt in dit geval nimmer plaats.

3. (De personal trainer, coach, trainer, docent, examinator of groepslesinstructeur van) Sound in Motion behoudt het recht om zonder opgaaf van reden de dienst/activiteit te annuleren en te verplaatsen.

4. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van (de personal trainer, coach, trainer, docent, examinator of groepslesinstructeur van) Sound in Motion onafhankelijke omstandigheden die de nakoming tijdelijk of blijvend verhinderen waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, stroomstoringen, storingen in communicatiefaciliteiten en internet, waterschade en natuurrampen en ziekte van de personal trainer, coach, trainer, docent, examinator of groepslesinstructeur. Sound in Motion is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In het geval Sound in Motion als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder rechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is kan Sound in Motion de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

5. In het geval van ontbinding als gevolg van overmacht is opdrachtgever of deelnemer aan Sound in Motion slechts een vergoeding verschuldigd voor de diensten genoten voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

6. Sound in Motion spant zich maximaal in voor een optimale toegankelijkheid van zijn website maar kan niet garanderen dat deze te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren.

Artikel 6 | Prijzen, facturering en betalingsvoorwaarden

 

1. Op de “On Tour”- activiteit van Sound in Motion is het btw 9%-tarief van toepassing.

2. Op de overige diensten is het btw 21%-tarief van toepassing.

3. Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient, overgemaakt of contant, te worden voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen.

4. Indien de deelnemer/opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de deelnemer/opdrachtgever is Sound in Motion gerechtigd alle ten behoeve van de deelnemer/opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat Sound in Motion daarvoor op enige wijze jegens de deelnemer/opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

5. In geval van betalingsverzuim is de deelnemer/opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de deelnemer/opdrachtgever zullen de vorderingen van Sound in Motion en de verplichtingen van de deelnemer/opdrachtgever jegens Sound in Motion onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Door de deelnemer/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de deelnemer/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Als van Sound in Motion meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Sound in Motion voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

9. Ingeval Sound in Motion om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de deelnemer/opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

10. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de deelnemer/opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Sound in Motion. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Sound in Motion gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer of opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sound in Motion niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 7 | Vertrouwelijkheid, privacy en eigendomsrecht

 

1. Zowel Sound in Motion als deelnemer en/of opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Alle door Sound in Motion verstrekte, geleverde of gepubliceerde documenten (zoals ontwerpen, trainingsschema’s, foto’s, adviezen, schetsen, films, tekeningen, (elektronische) bestanden, etc) blijven te allen tijde eigendom van Sound in Motion. Daarom mogen zij in geen geval gebruikt, tenzij persoonlijk en voor het doel waarvoor het betreffende document voor bedoeld is, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van Sound in Motion.

3. Om privacy van deelnemers te waarborgen is het niet toegestaan om tijdens de dienst/activiteit (film)opnamen te maken van deelnemers en/of personal trainer, coach, trainer, docent, examinator of groepslesinstructeur zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende deelnemer, personal trainer, coach, trainer, docent, examinator of groepslesinstructeur.

4. De deelnemer of opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Sound in Motion zijn/haar persoonsgegevens/bedrijfsgegevens opslaat in een databank met als doel de dienstverlening in het kader van zijn/haar trainingsprogramma te verbeteren of informatie of aanbiedingen aan deelnemer te verstrekken.

Artikel 8 | Geschillen en toepasselijk recht

 

1. Met eventuele klachten kan de deelnemer of opdrachtgever zich wenden tot Sound in Motion. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Partijen zijn gehouden zich maximaal in te spannen een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep op de rechter te doen.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN van Sound in Motion [1 mei 2023]

Specifieke Voorwaarden | Groepsles

 

Blijf baas over je eigen lichaam
 • Van jou, als deelnemer, verwacht ik dat je me vóór de les bijzonderheden en persoonlijke omstandigheden van jezelf doorgeeft voor zover deze van invloed kunnen zijn op een voor jou goed verloop van de groepsles. bv: mentale of medische en conditionele bijzonderheden zoals zwangerschap, blessures en ziekte.
 • Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en lichaam en neem je op eigen risico deel aan de groepsles. Jij als deelnemer voelt je eigen lichamelijke gesteldheid het beste. Ik verwacht daarom van jou als deelnemer dat je direct stopt met de oefening of me aangeeft wanneer je een oefening niet wilt uitvoeren of blijven doen.
Reserveren
 • Je bent als deelnemer vrij in het (onbeperkt vooruit) reserveren van groepslessen. (Behalve voor een groepsles die bij jou thuis plaats zal vinden, waarbij je huisgenoot of gezinslid gastvrouw/heer zal zijn)
 • Een reservering geeft je als deelnemer geen recht op deelname. Het reserveringssysteem is namelijk om het aantal deelnemers aan de activiteiten in goede banen te kunnen leiden ivm eventuele (tijdelijke) wetten of maatregelen. Je reservering kan afgewezen worden wanneer je:
  1. uitzonderlijk vaak reserveringen annuleert, of
  2. vaak erg laat reserveringen annuleert, of
  3. wel eens helemaal niet reserveringen annuleert èn niet op komt dagen bij de gereserveerde les.

 

Specifieke Voorwaarden | 1-op-1- en Duo Training
Blijf baas over je eigen lichaam
 • Van jou, als deelnemer, verwacht ik dat je me vóór de les bijzonderheden en persoonlijke omstandigheden van jezelf doorgeeft voor zover deze van invloed kunnen zijn op een voor jou goed verloop van de groepsles. bv: mentale of medische en conditionele bijzonderheden zoals zwangerschap, blessures en ziekte.
 • Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en lichaam en neem je op eigen risico deel aan de groepsles. Jij als deelnemer voelt je eigen lichamelijke gesteldheid het beste. Ik verwacht daarom van jou als deelnemer dat je direct stopt met de oefening of me aangeeft wanneer je een oefening niet wilt uitvoeren of blijven doen.
Reserveren
 • Je bent als deelnemer vrij in het (onbeperkt vooruit) reserveren van groepslessen. (Behalve voor een groepsles die bij jou thuis plaats zal vinden, waarbij je huisgenoot of gezinslid gastvrouw/heer zal zijn)
 • Een reservering geeft je als deelnemer geen recht op deelname. Het reserveringssysteem is namelijk om het aantal deelnemers aan de activiteiten in goede banen te kunnen leiden ivm eventuele (tijdelijke) wetten of maatregelen. Je reservering kan afgewezen worden wanneer je:
  1. uitzonderlijk vaak reserveringen annuleert, of
  2. vaak erg laat reserveringen annuleert, of
  3. wel eens helemaal niet reserveringen annuleert èn niet op komt dagen bij de gereserveerde les.

 

Specifieke Voorwaarden | Privé Les
Blijf baas over je eigen lichaam
 • Van jou, als deelnemer, verwacht ik dat je me vóór de les bijzonderheden en persoonlijke omstandigheden van jezelf doorgeeft voor zover deze van invloed kunnen zijn op een voor jou goed verloop van de priveles. bv: mentale of medische en conditionele bijzonderheden zoals zwangerschap, blessures en ziekte.
 • Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en lichaam en neem je op eigen risico deel aan de prive les. Jij als deelnemer voelt je eigen lichamelijke gesteldheid het beste. Ik verwacht daarom van jou als deelnemer dat je direct stopt met de oefening of me aangeeft wanneer je een oefening niet wilt uitvoeren of blijven doen.

 

Specifieke Voorwaarden | Personal Training
Blijf baas over je eigen lichaam

Voor een prettige ervaring van de personal training:

 • Van jou, als deelnemer, verwacht ik dat je me vóór de training bijzonderheden en persoonlijke omstandigheden van jezelf doorgeeft voor zover deze van invloed kunnen zijn op een voor jou goed verloop van de training. bv: mentale of medische en conditionele bijzonderheden zoals zwangerschap, blessures en ziekte.
 • Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en lichaam en neem je op eigen risico deel aan de personal training. Jij als deelnemer voelt je eigen lichamelijke gesteldheid het beste. Ik verwacht daarom van jou als deelnemer dat je direct stopt met de oefening of me aangeeft wanneer je een oefening niet wilt uitvoeren of blijven doen.
 • Bij de personal training kan de focus liggen een eindpunt (einddoel of prestatie wat je zou willen bereiken), maar laten we ons leiden door een startpunt (je algehele mentale en lichamelijke gesteldheid op het moment van trainen). Er geldt een inspanningsverplichting indien je als deelnemer toch een voor jezelf gesteld doel wenst te behalen.

 

Specifieke Voorwaarden | Gastvrouw/heer

Deelnemers die mee willen helpen aan de uitbreiding van het totale lesaanbod, kunnen dit doen door als gastvrouw/heer hun woning, tuin of kantoor (een keer) beschikbaar stellen voor een groepsles.

Geen privé les, maar een groepsles
 • Als gastvrouw/heer stel je je woning, tuin of kantoor beschikbaar voor een groepsles van Sound in Motion ‘On Tour’.
 • Dit is geen privé les voor jezelf als gastvrouw/heer en eventuele gezin of huisgenoten, maar een groepsles die openbaar toegankelijk is voor deelnemers die geen gezinsleden of huisgenoten zijn van de jou als gastvrouw/heer.
 • Als gastvrouw/heer mag je kosteloos meedoen aan de les.
 • Om zoveel mogelijk plaatsen beschikbaar te stellen mag er per huishouden maximaal 1 gastvrouw/heer zijn per les.
 • Je gezinsleden en huisgenoten zijn uitgesloten van deelname aan deze les. Wanneer je gezinsleden mee (wensen te) doen, verandert de groepsles in een privé les en ben ik genoodzaakt de kosten van een privé les in rekening te brengen.
 • Meerdere lessen bij één huishouden met elke les iemand anders als gastvrouw/heer is wel mogelijk.

 

 

Specifieke Voorwaarden | Welzijnscoaching

1-op-1 coaching

Blijf baas over je eigen lichaam

Voor een prettige ervaring van de 1-op-1 coaching, cursus of workshop:

 • Van jou, als deelnemer, verwacht ik dat je me vóór de les bijzonderheden en persoonlijke omstandigheden van jezelf doorgeeft voor zover deze van invloed kunnen zijn op een voor jou goed verloop van de 1-op-1 coaching, cursus of workshop. bv: mentale of medische en conditionele bijzonderheden zoals zwangerschap, blessures en ziekte.
 • Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en lichaam en neem je op eigen risico deel aan de groepsles. Jij als deelnemer voelt je eigen lichamelijke gesteldheid het beste. Ik verwacht daarom van jou als deelnemer dat je direct stopt met de oefening of me aangeeft wanneer je een oefening niet wilt uitvoeren of blijven doen.
 • Bij een coachingsgesprek zou de focus kunnen liggen op een eindpunt (einddoel of prestatie wat iemand zou willen bereiken), maar start elke sessie vanuit een startpunt (algehele mentale en lichamelijke gesteldheid op het moment van een sessie). Er geldt een inspanningsverplichting indien je als deelnemer toch een voor jezelf gesteld doel wenst te behalen.